logo
 

ทัวร์เขมร ทัวร์เสียมเรียบ 3วัน 2คืน เริ่มจากด่านช่องสะงำ เดินทางปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนค่ะ

 
 
ทัวร์เขมร ทัวร์เสียมเรียบ 3วัน 2คืน เริ่มจากด่านช่องสะงำ เดินทางปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนค่ะ
ทัวร์เขมร ทัวร์เสียมเรียบ 3วัน 2คืน เริ่มจากด่านช่องสะงำ เดินทางปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนค่ะ
ทัวร์เขมร ทัวร์เสียมเรียบ 3วัน 2คืน เริ่มจากด่านช่องสะงำ เดินทางปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนค่ะ
ทัวร์เขมร ทัวร์เสียมเรียบ 3วัน 2คืน เริ่มจากด่านช่องสะงำ เดินทางปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนค่ะ
รายละเอียดการซื้อขาย
ชื่อผู้ขาย
koitour
เบอร์โทรศัพท์
0876487368
ประเภท
สินค้าอื่นๆ ที่ไม่ตรงหมวด
สถานที่
อุบลราชธานี
วางขาย
2018-03-13 11:53:20
Email
koitour@hotmail.com
เข้าชม
631 ครั้ง
ราคา
4500
ip
 

ทัวร์เขมร ทัวร์เสียมเรียบ 3วัน 2คืน เริ่มจากด่านช่องสะงำ เดินทางปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนค่ะ

 
 

เที่ยวเขมร 3 วัน  2 คืน เริ่มจากศรีสะเกษ ด่านช่องสะงำ
ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนครวัด

นครวัด – นครธม –ปราสาทตาพรหม – ปราสาทบันทายศรี – โตนเลสาบ

ติดต่อเพิ่มเติมที่  087- 6487368, 086-5883442  (ยุทธ)

www.tourlaospakse.com

 

- วันที่ 1 : ด่านช่องสะงำ –เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ – องค์เจคองค์จอม –เขาพนมบาเค็ง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์...ยินดีต้อนรับสู่ ด่านช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษนำคณะรับประทานอาหารเช้า (1)

08.00 น. เดินทางถึงด่านชายแดนไทย-กัมพูชา  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทาง สู่เมืองเสียมเรียบ ชมบรรยากาศสองข้างทางของชาวเขมร และธรรมชาติตลอดเส้นทางสู่ เมืองเสียมเรียบ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ภัตตาคาร ในตัวเมืองเสียมเลียบ

13.00 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก(โรงแรมสมายริ่ง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว) พักผ่อนให้คลายเหนื่อย หลังจากที่เดินทางมาตลอดทั้งคืน

14.00 น. เดินทางไปชมทะเลน้ำจืดหรือโตนเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดนมีชาวเวียดนามและเขมรอาศัยอยู่บนทะเลน้ำจืดเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบอาชีพด้วยการประมง จากนั้นนำคณะไปนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียบเรียบ องค์เจคองค์จอม ที่ชาวเสียมเรียบมักจะมานมัสการเป็นประจำทุกวันสำคัญขอโชคขอพรเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และชมฝูงคางคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนั้น

17.00 น. ชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศที่สวยงามของเมืองเสียบเรียบสวยงามตา จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมพระอาทิตย์ที่ค่อยๆต่ำจนลับสายตา เป็นภาพที่ประทับใจมิรู้ลืม

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ภัตตาคารในเสียมเรียบ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

20.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

- วันที่ 2 : ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทบายอน – นครธม – นครวัด                                

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)
08.00 น. นำคณะเดินทางไปชม ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน (พ.ศ. 1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส แต่คนที่สร้างต่อจนเสร็จเป็นพราหมณ์ ชื่อ คุรุยัชญวราหะ ตัวปราสาทสร้างเป็นแนวราบเป็นปราสาทเล็กๆ สร้างด้วยหินทราย ด้วยการแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างสวยงามมาก โคปุระของปราสาท บันทายศรี มีลวดลายงดงามมากจำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอก ซึ่งมีกรอบประตูที่ไม่ใหญ่มากนัก จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกัน ห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินเนื้อที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายศรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่าบันเตร์เสรย แปลว่า ป้อมแก่งสตรี ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤษซึ่ง ศรี แปลว่าความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า ป้อมที่สวยงามนั่นเอง จากนั้นนำคณะเดินทางไปชม ปราสาทตาพรม สร้างในปีพ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นในพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ขึ้นปกคลุม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5)
13.30 น. จานนั้นชมกลุ่มปราสาทนครธม เริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด่านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด่านหนึ่งเป็นรูกอสูรที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมถึง 108 ตน และเป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นเส้นทางเสด็จผ่านออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นำชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตราพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆที่เคยพบมา จากนั้นชม ปราสาทบายอน ซึ่งเป็นศุนย์กลางของอังกอร์ธม หรือนครธมเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร ในยุคราขกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ เดินทางผ่านพลับพลาหรือบัลลังก์ช้างซึ่งเป็นฐานของพลับพลา สร้างด้วยหินจำหลักการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตร การสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปราสาทนครวัด ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ อลังการ ตระการตาและได้รับการขนานนามให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เพื่อสร้างถวายพระศิวะ พระวิษณุ และพระนารายณ์ ว่ากันว่าการก่อสร้างปราสาทนครวัด ก็เปรียบเสมือนย่อส่วนจักรวาลตามคติความเชื่อของอินเดียโบราณที่ขอมรับมาอีกทอดหนึ่ง โดยตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 1300 เมตร และยาว1500 มีคูน้ำขนาดกว้าง 190 เมตร ยาวด้านละ 1900 เมตรล้อมรอบ เชื้อกันว่าการก่อสร้างใช้ช่างวิศวกรควบคุมการสร้าง 500 คนส่วนแรงงานใช้ถึงหนึ่งล้านคน พร้อมทั้งใช้ช้างลากหิน ห้าพันเชือก และใช้แพรบรรทุกหินจากพนมกุเลน อยู่ห่างจากเสียบเรียบ 65 กิโลเมตร โดยล่องมาทางลำน้ำเสียบเรียบถึง เจ็ดพันแพ ประมาณกันว่าใช้เวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 37 ปี และนำท่านเดินทางข้ามสู่สะพานหินนาคราชที่มีความยาว 200 เมตร อันเปรียบเสมือนสะพานรุ้งที่เสื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสรวงสวรรค์ ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของภาพจำหลักนูนต่ำ เรื่องมหาภารยุทธ์ เรื่องรามเกรียรติ์ ภาพพระนารายณ์ อวตารในปางต่างๆการตรวจสอบของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2 ภาพทหารขำขันของกองทัพแห่งกรุงสยามซึ่งเรียกกองทัพเสียมกุก ชมภาพการกวนเกษียรสมุทร เพื่อให้ได้น้ำอมฤตซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และมีความยาวถึง 49 เมตร และภาพจำหลักนูนต่ำที่สะดุดตาที่สุด อีกกลุ่มหนึ่งคือภาพเทพอัปสร หรือนางอัปสร จำนวนถึง 1635 นาง สลักอยู่บนฝาผนังระเบียงและโคปุระทุกชิ้น ซึ้งแต่ละนางแต่งกายและเครื่องประทับที่แตกต่างกัน ว่ากันว่าถ้าจำแนกทรงผมจะได้ถึง 36 ทรงผม และชมนางอัปสรา ที่ลักษณะแปลกๆ อาทิอัปสรายิ้มเห็นฟันอัปสราเผยอลิ้น 2 แฉก อัปสราทรงผมเซล่ามูนอุปสราใส่กางเกงขาสั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(6) ณ ภัตตาคารในเสียมเรียบ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
19.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก....พักผ่อนตามอัธยาศัย

- วันที่ 3 : วัดใหม่ – ตลาดซาจ๊ะ – ด่านช่องสะงำ

 

07.00น. รับระทานอาหารเช้าในโรงแรม (7)
08.00น. เยี่ยมชมภาพประวัติศาสตร์ในสมัยเขมรแดง ณ วัดใหม่
10.30น. เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกฝากทางบ้านที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะเสียมเรียบ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึกต่างๆ
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) อิ่มหนำสำราญแล้วเดินทางสู่ชายแดนช่องสะงำ
16.00น. ถึง ด่านช่องสะงำ ตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับ........โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

1. ค่ารถปรับอากาศระหว่างการเดินทาง
2. ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหาร 8 มื้อ
3. ค่าเข้าชมโบราณสถาน
4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายภาษาไทย
5. น้ำดื่ม อาหารว่างตลอดการเดินทาง
6. พนักงานบริการ คอยให้ความช่วยเหลือ และดูและคณะตลอดรายการ
7. วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3%
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำของลูกทัวร์                                                                                                                    4. ค่าทริปไกด์
 

 
 
 
สินค้าในหมวดที่คล้ายกัน ในหมวด สินค้าอื่นๆ ที่ไม่ตรงหมวด
สินค้า
ชื่อผู้ขาย
wanmai
ราคา
8
สินค้า
ชื่อผู้ขาย
ปังปอนด์
ราคา
999
สินค้า
ชื่อผู้ขาย
pangpondma
ราคา
999
สินค้า
ชื่อผู้ขาย
postdp
ราคา
00
สินค้า
ชื่อผู้ขาย
hsuphab
ราคา
20
ชื่อ

ต้องการ อัพโหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

CharlesTag
เมื่อ 17/3/17 - 10:00:am
JohnWoste
เมื่อ 7/9/17 - 2:59:am
JohnWoste
เมื่อ 16/9/17 - 10:35:am
JamesBaR
เมื่อ 21/9/17 - 11:10:pm
JamesBaR
เมื่อ 23/9/17 - 10:39:pm
JamesBaR
เมื่อ 26/9/17 - 1:31:pm
Online Loans
loans online Discover More instant online payday loan ONLINELOANS.US.COM
เมื่อ 11/10/17 - 1:05:pm
Odonee
unsecured loans no guarantor pay day loans personal loans online bad credit personal loans
เมื่อ 16/10/17 - 10:39:am
Altect
personal loan rates compare payday loans payday loans fayetteville nc personal loans
เมื่อ 16/10/17 - 10:39:am
JamesBaR
free sex chat sites sex chat online sex chat sex video chat
เมื่อ 16/10/17 - 4:34:pm
empacen
http://cialisbuyonlinererx.com medicamentul reductil cialis 20mg cialis coupon cialis non generic buy cialis online
เมื่อ 27/10/17 - 12:28:am
JamesBaR
buy custom essays online buy an essay order essay online https://buyessay.us.com - order essay paper
เมื่อ 2/11/17 - 3:31:am
Online Lenders
unsecured signature loans bad credit bad credit personal loans guaranteed approval instant personal loan payday loans bad credit
เมื่อ 5/11/17 - 6:24:am
liaignix
cialis buy tadalafil india suppliers http://buycialisfxonlinerx.com generic cialis usa cialis coupon
เมื่อ 22/11/17 - 7:19:am
PamBaR
math online homework write my paper for me world religions homework help write my essay for me online payday loans for bad credit direct lender loans loans online bad credit direct loans dissertation write up research writing research report research writing
เมื่อ 26/11/17 - 4:15:am
A Payday Loan
bad credit personal loans payday loans for bad credit texas bad credit personal loans nyc personal loans bad credit
เมื่อ 3/12/17 - 4:42:am
Payday Loan Online
bad credit personal loans personal loans bad credit bad credit personal loans for 3000 personal loans bad credit
เมื่อ 3/12/17 - 9:15:am
SwetaSpaws
cialis tadalafil 2.5mg generic cialis generic cialis online cialis 30mg dosing
เมื่อ 3/12/17 - 10:12:am
Money Loan
cash loans quick cash loan loan loan
เมื่อ 4/12/17 - 3:59:pm
TolyaSpaws
preiswerter cialis in kanada http://buycialisgao.com/ - generic cialis online cialis online buy cialis in houston
เมื่อ 5/12/17 - 2:57:am
IsaenyaSpaws
cialis suisse pharmacie cialis fast delivery cialis online cialis strips online
เมื่อ 5/12/17 - 10:47:am
MegaSpaws
we choice mail order cialis http://cialisqpa.com/ - cialis online cialis cialis online pharamacy
เมื่อ 8/12/17 - 4:12:am
JoeBaR
payday loan online payday loans online payday loan payday loans online
เมื่อ 10/12/17 - 10:11:pm
MishaSpaws
cialis uk in store http://china-luyo.com/bbs/home.php?mod=space&uid=228780 - loans for bad credit loans for bad credit http://yi9.net/home.php?mod=space&uid=13007 - personal loans payday loans http://wkfsf.org/home.php?mod=space&uid=38761 - loans for bad credit loans for bad credit http://bbs.tiqiu.com/space-uid-597410.html - pay day loans personal loans http://tubehijyen.com/infusions/shoutbox_panel/../../profile.php?lookup=40865 - payday loans online pay day loans
เมื่อ 16/12/17 - 10:03:am
JoeBaR
help writing essay buy essays online buy essay without plagiarism [url=https://buyessays.us.com]buy online essays[/url]
เมื่อ 16/12/17 - 3:35:pm
My Thesis
essay writing service essay writing service essay writing [url=https://essaywritingservice.us.org]essay writing service[/url]
เมื่อ 20/12/17 - 3:53:pm
My Essay Writing
buy custom essays online research report research paper [url=https://researchpaper.us.com]research paper[/url]
เมื่อ 26/12/17 - 5:45:pm
Aa Seat Assignment
research papers write literature review research essay [url=https://researchpaper.us.com]research paper[/url]
เมื่อ 31/12/17 - 10:21:am
JaneBaR
essay essay to do my homework [url=https://essay.us.org]essay[/url]
เมื่อ 3/1/18 - 2:09:pm
Payday Loans Online
cash advance loan cash advance loan online payday advance [url=https://cashadvance.us.org]quick cash loans[/url]
เมื่อ 10/1/18 - 5:17:am
JaneBaR
payday loan direct lender online payday advance loan cash loans no credit check [url=https://cashadvance.us.org]cash advance lenders[/url]
เมื่อ 12/1/18 - 11:06:pm
JamesBaR
easiest payday loan to get same day loans payday loan lenders [url=https://samedayloans.cricket]paydayloans online[/url] small payday loans online payday loans payday advance loans [url=https://smallpaydayloans.cricket]online payday loans[/url] amazing college essays homework help algebra help write an essay [url=https://collegeessayhelp.cricket]order research paper[/url] porn webcams my free web cam free xxx webcams [url=https://freexxxwebcams.webcam]free sexy webcams[/url] advance payday loans online best payday loan online direct lenders no credit check [url=https://loansonlinebadcredit.webcam]advance payday loans online[/url] live porn cam erotic chat rooms live porn cam [url=https://liveporncams.webcam]live porn cams[/url] finance assignment help online argumentative essay scholarship essay [url=https://scholarshipessay.science]write my college essay for me[/url]
เมื่อ 13/1/18 - 5:30:am
Loans For Bad Credit
loans no credit check loans no credit check personal loan no credit check [url=https://loansnocreditcheck.us.com]loans no credit check[/url]
เมื่อ 15/1/18 - 9:16:am
Assignment Helper
do my physics homework custom paper argumentative essay [url=https://argumentativeessay.us.com]misd homework online[/url]
เมื่อ 17/1/18 - 7:58:am
JamesBaR
payday loans direct lenders loan loan [url=https://moneyloan.trade]money loan[/url] college essays college paper college paper [url=https://collegepaper.trade]term paper[/url] free sex chat sex chat dildo show [url=https://chatsex.bid]sex chat[/url] college application essay college application essay college application essay [url=https://collegeapplicationessay.bid]college essay help[/url] small online payday loans 15 minute loans direct lenders best online payday loans [url=https://thebestonlinepaydayloans.trade]the best online payday loans[/url] quick loan instant online payday loan loans [url=https://quickloans.science]loans[/url]
เมื่อ 17/1/18 - 11:20:am
Cash Advance
cash loans direct loan program cash loans [url=https://cashloans.us.com]cash loans[/url]
เมื่อ 19/1/18 - 10:27:pm
Easy Payday Loan
online loan online loan specialized loan services [url=https://onlineloan.us.com]money to pay bills[/url]
เมื่อ 20/1/18 - 6:35:am
Fastest Payday Loan
fast cash advance personal loans bad credit personal loans [url=https://personalloans.us.org]personal loans no credit[/url]
เมื่อ 20/1/18 - 6:38:am
Dissertation Online
do my homework homework help home work help [url=https://homeworkhelp.us.com]can you do my homework[/url]
เมื่อ 22/1/18 - 1:16:am
Custom Essays
essay writing writing an essay college essay writing [url=https://essaywriting.us.com]essay writing help[/url]
เมื่อ 24/1/18 - 6:04:am
Loans Online
unsecured loans no credit check payday lender direct credit loans guaranteed approval [url=https://loansforbadcredit.us.org]personal loans with bad credit[/url]
เมื่อ 24/1/18 - 10:12:pm
JamesBaR
online lenders fast cash loans quick loans [url=https://quickloans.science]a payday loan[/url] payday loans online direct lender direct lender payday loans fast online payday loans [url=https://directlenderpaydayloans.cricket]direct lender payday loans[/url] cam sites cam sites cam sites [url=https://camsites.cricket]cam sites[/url] the best online payday loans best payday loans online small online payday loans [url=https://thebestonlinepaydayloans.trade]online payday loans for bad credit[/url] research papers research papers school papers [url=https://schoolpapers.cricket]research papers[/url] research paper proposal term paper websites to write essays [url=https://researchpaperproposal.trade]research papers[/url] adult webcam chat sex chat sex [url=https://chatsex.trade]sex chat[/url] online payday loan same day payday loans online same day payday loans online [url=https://samedaypaydayloansonline.bid]same day payday loans online[/url] best payday loans online online payday loans instant approval best payday loans [url=https://bestpaydayloans.stream]best payday loans online[/url]
เมื่อ 25/1/18 - 10:33:am
Pay Day Loan
bad credit installment loans installment loans installment loans [url=http://installmentloans.us.com]sba loan[/url]
เมื่อ 25/1/18 - 6:07:pm
Loan
online payday advance personal loan approval cash advance loans [url=https://cashadvanceloan.us.com]advance cash[/url]
เมื่อ 26/1/18 - 1:10:am
Online Payday Loan
personal loans personal loans personal loans no credit [url=http://personalloans.us.org]bad credit personal loans guaranteed approval[/url]
เมื่อ 28/1/18 - 12:39:pm
Fastest Payday Loan
unsecured loan loans for bad credit online unsecured personal loan [url=http://unsecuredloans.us.com]unsecured personal loans[/url]
เมื่อ 30/1/18 - 9:27:am
A Payday Loan
unsecured loans apply for payday loan unsecured loans [url=https://unsecuredloans.us.com]unsecured loans[/url]
เมื่อ 31/1/18 - 3:43:pm
SolSkeple
ok’ pay day loans ca payday loan laws instant payday loans http://paydayloans-online.us.org/ OK’
เมื่อ 31/1/18 - 5:50:pm
Direct Lender Loans
online loans instant approval instant loans online online payday loans instant approval [url=https://loansinstantapproval.us.com]instant loans online[/url]
เมื่อ 1/2/18 - 5:14:pm
Instant Online Loans
no credit check payday loans my payday loan no credit check payday loans [url=https://paydayloansonline.us.org]installment loans guaranteed[/url]
เมื่อ 3/2/18 - 12:14:pm
Bad Credit
best online loans instant approval online loans instant approval loans instant approval [url=https://loansinstantapproval.us.com]instant loans online[/url]
เมื่อ 5/2/18 - 12:49:am
JamesBaR
online payday loans direct lenders easy online payday loans direct lender [url=https://samedaypaydayloansonline.cricket]same day payday loans online[/url] online payday loan application online payday loan application online payday loan application [url=https://onlinepaydayloanapplication.science]online payday loan application[/url] research report research report research writing [url=https://researchwriting.webcam]management accounting assignment help[/url] fast online payday loans cash loan advance payday loan online [url=https://shorttermloansdirectlenders.webcam]online payday loans direct lenders[/url] online essay online essay online essay [url=https://buyessayonline.stream]buy essay online[/url] writing my paper website that does your homework paper writing [url=https://paperwriting.webcam]research paper[/url] instant online loans cash advance instant payday loans [url=https://instantpaydayloans.webcam]loans online instant approval[/url]
เมื่อ 5/2/18 - 2:34:am
JamesBaR
hot webcam girls bbw webcam free webcam girls [url=https://hotwebcamgirls.science]amateur webcam girls[/url] best payday loan online online payday loan lender online payday loan lender [url=https://onlinepaydayloanlender.loan]online payday loan lenders[/url] argument essays common application essays good college essays [url=https://goodcollegeessays.science]university of texas online homework[/url] webcam masturbation chat sex live sex chat [url=https://sexchat.cricket]live sex chat[/url] free chat rooms sex chat free free sex chat [url=https://freechatrooms.bid]sex chat free[/url] essay service research essay research paper [url=https://researchessay.cricket]research papers[/url]
เมื่อ 8/2/18 - 7:57:am
OmcAduck
OK’ faxless payday loans online payday loans fast [url=https://365paydayloan.org/] payday loans no fax[/url]
เมื่อ 8/2/18 - 4:31:pm
allstate claims
auto insurance quotes auto insurance quotes car insurance quotes [url=https://autoinsurancequotes.us.org]auto insurance quotes[/url]
เมื่อ 8/2/18 - 11:56:pm
TvbViara
OK’ payday loans payday advance direct lender [url=https://24paydayloan.org/]loans online[/url]
เมื่อ 9/2/18 - 3:33:am
allstate
auto insurance quotes auto insurance quotes auto insurance quotes online [url=https://autoinsurancequotes.us.org]car insurance quotes florida[/url]
เมื่อ 10/2/18 - 11:10:am
Insdearm
OK’ research papers best custom essay sites [url=https://writingpaperqze.org/] write my paper[/url]
เมื่อ 10/2/18 - 3:08:pm
Insdearm
OK’ research papers coustomer writing [url=https://writingpaperqze.org/] research paper writing[/url]
เมื่อ 11/2/18 - 8:47:am
Pbdguape
OK’ business plan writers i cannot do assignments [url=https://writingbusinessplan.us.com/]startup business plan[/url]
เมื่อ 15/2/18 - 2:55:pm
Gbtdearm
https://writethesis.us.com/ writing papers while high [url=https://writethesis.us.com/] essay writer[/url] OK’
เมื่อ 16/2/18 - 12:57:pm
GbnWhoff
Hello! All! term papers [url=https://writeresearchpaper.us.com/]write my paper[/url] ok’
เมื่อ 17/2/18 - 5:00:pm
 
 
 
Ladymarketonline.com เป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่ในการลงประกาศเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ก่อนทำการซื้อขายใดๆ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนค่ะ
© 2011 ladymarketonline ลงประกาศฟรีสินค้าแฟชั่น
พบเห็นประกาศผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ gonefives@gmail.com